Pastorační rada

Úvod

V naší farnosti byla ustanovena nová pastorační rada v počtu jedenácti členů. Složena je ze čtyř zvolených zástupců farnosti - Kateřina Fialová, Magdalena Kodetová, Vojtěch Molva a Petr Piáček a čtyř jmenovaných - Hana Plvanová, Jan Skoumal, Petr Sobotka a Tomáš Štambera starší. V radě jsou i naši tři kněží, přičemž farář otec Marian jí předsedá. Jako členové rady chceme zastupovat všechny farníky v plánování a organizování toho, co je potřebné pro život a růst našeho farního společenství. O všem, co se projednává a dohodne, vás budeme informovat. Vaše podněty nám můžete sdělit osobně nebo na níže uvedené e-mailové adresy a po projednání vám podáme zpětnou vazbu. Děkujeme vám za podporu a těšíme se na spolupráci na našem společném díle.

Členové

Tomáš Štambera st. Jmenuji se Tomáš Štambera, je mi 59 let, šťastně ženatý, máme 4 děti a 2 vnoučata. V současné době pracuji jako OSVČ a provozují velkoobchod s masem a společně se synem e-shop a prodejnu řeznictvi v Jihlavě. Zajímám se o dění v Jihlavě, ve farnosti i v mém okolí. Věřím, že vzhledem ke zkušenostem v současném podnikání, ale i v dřívějších pracovních pozicích (učitel, ředitel hotelu, spolumajitel gastro provozu Bohemia v Jihlavě) mohu být přínosem pro zdárné a efektivní fungování farní rady.

t.stambera@seznam.cz

737 508 932

Petr Sobotka Petr Sobotka, 43 let, jsem ženatý a máme dvě děti. Pracuji na ZUŠ Jihlava. Ve farnosti sv. Jakuba doprovázím liturgii hrou na varhany a snažím se vychovávat k této službě i další nástupce. Hudba mě provází větší částí mého života a mým cílem je ji provozovat a dbát na její úroveň při liturgii v naši farnosti.

sobotka_petr@seznam.cz

604 878 751

Hana Plvanová

 

Jmenuji se Hana Plvanová a pracuji jako lékařka jihlavského interního oddělení a domácího hospice. V jihlavské nemocnici jsem založila společenství, které se pravidelně schází k modlitbě za nemocné a zdravotníky, na stejném místě také spolupořádám mše svaté. Jsem celoživotní farnicí u sv. Jakuba a naši farnost mám moc ráda. Věnuji se zde především četbě Božího slova během nedělních bohoslužeb a nedávno jsem založila společenství Modlitba tancem. Jsem absolventkou Teologického kurzu a ve volném čase ráda chodím na vycházky, tančím a trávím čas se svým manželem a blízkými.

hanka2495@centrum.cz

Jan Skoumal Jmenuji se Honza Skoumal, je mi 23 let a studuji pedagogickou fakultu v Brně. Spolu s Jihlavskou mládeží připravuji aktivity pro děti a mládež z obou jihlavských farností (jako jsou tábory, víkendovky, spolča apod.), také se aktivně zapojuji do vedení ministrantů v kostele sv. Jakuba. Rád bych spolupracoval na vytváření živého společenství nadchnutého pro Krista, na spolupráci mezi farnostmi v Jihlavě i v celém děkanátu. Chtěl bych nabídnout zkušenosti, které jsem získal spoluprací s křesťanskou mládeží mimo Jihlavu.

Janskoumal7@seznam.cz

725 100 168

Magdalena Kodetová Magdalena Kodetová, 60 let, důchodkyně, dříve učitelka. Jsem vdaná a mám 6 dětí. V uplynulých letech jsem pomáhala s plánováním a realizací různých aktivit v naší farnosti, hraji na varhany při bohoslužbách. Ve vznikající farní radě vidím příležitost k většímu propojení nás farníků s kněžími, k vzájemnému sdílení potřeb, návrhů, k možnosti zajistit pomoc a zapojit ochotné lidi. Především bych chtěla podpořit akce, při kterých by se mohli setkávat lidé napříč generacemi jako jedna farní rodina.

kodetova.m@seznam.cz

732 612 815

Kateřina Fialová Jmenuji se Kateřina Fialová, je mi 48 let. Jsem vdaná a máme 4 dcery. Pracuji jako zdravotní sestra, manžel je technik a hraje na varhany. Ve svatojakubské farnosti jsem vyrostla, prožila téměř celý život a za mnohé jí vděčím. Přála bych si, aby byla živá, zdravá, tvůrčí, sloužící a otevřená.... Cítím, že se mi s dospívajícími dětmi uvolňují ruce. Papež František má vizi církve jako polní nemocnice. Kdyby se v ní moje ruce uplatnily, moc by mě těšilo :)

katka@tlf.cz

608 664 554

Petr Piáček Petr Piáček, 43 let. Pastorační rada, do které kandiduji, by měla být ku pomoci kněžím naší farnosti a ku prospěchu věřících. Nezáleží na tom, kdo tam bude, ale jaké ovoce s sebou přinese. Mohu nabídnout svůj čas pro naši farnost a aktivity v ní. Jsem součástí farního rodinného společenství a současně se zapojuji do chodu farnosti (synoda, úklid kostela, ministrování, farní odpoledne, čtení). Rád bych organizoval různá setkání pro dospělé i pro děti tak, abychom se mohli ve farnosti navzájem lépe poznat a pomáhat si. Naše farnost je otevřené společenství, a proto budu podporovat evangelizaci a zviditelnění farnosti v rámci našeho města.

p.piacek@centrum.cz

732 648 232

Vojtěch Molva Jmenuji se Vojtěch Molva, je mi 21 let a pravidelně chodím do kostela v Malém Beranově, kde od útlého dětství ministruji. V rámci Jihlavské mládeže se už téměř pět let snažím spojovat jihlavské farnosti a vytvářet akce pro děti a mládež. Mým cílem ve farní radě je zdůraznit důležitost těchto akcí, pokračovat v nich, a poznat názory dlouholetých jihlavských farníků.

molvavojtech@gmail.com

737 209 503

 

Zápisy z jednání pastorační rady

Farní pastorační rada 14. 3. 2024

 • Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 9. března 2024 pod vedením P. Gorazda Krušiny, O.Praem. zdárně proběhla, zúčastnilo se jí kolem padesáti lidí.
 • Katecheze pro děti budou pokračovat každou sudou neděli při mši svaté u sv. Jakuba v 1o.3o h v době kázání v sakristii pod vedením mládeže.
 • Zapojení věřících do zpěvu písní při bohoslužbách s doprovodem scholy bude nabídnuto informováním o aplikaci Zpěvník pro scholy a znázorňováním čísel písní na displeji v kostele.
 • Na Květnou neděli zazní při bohoslužbě u sv. Ignáce v 8.30 h pašije v podání chrámového sboru, na bohoslužbě u sv. Jakuba budou podle možnosti zpívané nebo čtené, bude katecheze pro děti.
 • Časy konání bohoslužeb o Velikonocích budou zveřejněny v ohláškách pro 5. neděli postní.
 • Propagujeme podporu hlasování v Anketě Zlatá jeřabina 2024 pro projekt Obnova kostela sv. Ignáce a jeho zpřístupnění veřejnosti do konce března.
 • Na farní zahradě budou v příštích dnech prořezány ovocné stromy, v ohláškách zazní výzva, jestli by se některý dobrovolník nestal správcem farní zahrady.
 • V ohláškách bude výzva, že se hledá dobrovolník, který by si vzal na starost nástěnky v kostelech v koordinaci s Facebookem.
 • Velikonoční Jeruzalém byl již nainstalován mládeží v boční kapli v kostele sv. Jakuba, na výzvu v ohláškách se přihlásil dobrovolník, který ho v budoucnu opraví.
 • Prohlídky kostela sv. Ignáce budou zahájeny od měsíce dubna, průvodci jsou zajištěni.
 • Stojany na svíčky, které si mohou zapálit návštěvníci kostela sv. Jakuba a sv. Ignáce, byly pořízeny a nainstalovány.
 • Platební terminály pro možnost věnování milodarů bezhotovostně platební kartou byly objednány pro kostely sv. Jakuba a sv. Ignáce, bude vytvořen i QR kód.
 • Nové ozvučení kostela sv. Jakuba bude instalováno po velikonočních svátcích.
 • Farní kavárničku dne 14. 4. 2024 po bohoslužbě u sv. Jakuba v 10.30 h zajistí farníci z řad zdravotníků.
 • Prostory farního centra budou farníkům nabídnuty k příležitostnému využití pro rodiny či společenství v ohláškách a na informačním plakátu.
 • Prostor pro tradiční velikonoční fotbalové utkání je zajištěn.
 • Noc kostelů 2024 bude 7. června 2024 probíhat v kostele sv. Jakuba i sv. Ignáce, kromě prohlídek se plánuje program ve spolupráci se ZUŠ Jihlava.
 • Na sobotu 22. 6. se plánuje na farní zahradě Večer s hostem.
 • Příští setkání 25. 4. 2024.

Farní pastorační rada 21. 2. 2024

 • Katecheze pro děti se budou konat od 25. 2. 2024 každou sudou neděli při mši svaté u sv. Jakuba v 11.30 h (každou lichou neděli v 10.00 h v kostele Matky Boží). Byly probrány otázky prostorového i personálního zajištění (dobrovolníci z mládeže, rodičů).
 • Postní duchovní obnova pro farnost – bude v sobotu 9. března 2024 pod vedením P. Gorazda Krušiny OPraem., začátek v 8 h při mši svaté u sv. Jakuba s udělováním svátosti nemocných.
 • Misijní koláč proběhne 10. 3. 2024 po mši sv. u sv. Jakuba v 10.30 h, prodejem pečiva a drobných výrobků podpoříme Papežská misijní díla.
 • Velikonoční Jeruzalém bude nainstalován mládeží v boční kapli v kostele sv. Jakuba.
 • Strahovský klášter v Praze nabízí pro ministranty a zájemce možnost prožít s komunitou Velikonoční triduum.
 • Prohlídky kostela sv. Ignáce ve spolupráci s Bránou Jihlavy budou zahájeny od měsíce dubna, bude potřeba zajistit 2 průvodce.
 • Farní kavárnička se bude konat 14. 4. 2024 po mši sv. u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • První svaté přijímání se bude konat 2. června 2024 v kostele sv. Jakuba v 10.30 h.
 • Noc kostelů 2024 bude 7. června 2024, stěžejní budou prohlídky kostelů, varhan, nově opravených prostor s průvodci, plánuje se další doprovodný program.
 • Nové ozvučení do kostela sv. Jakuba bude pořízeno a instalováno z důvodu špatné slyšitelnosti a nevyhovující zastaralé technologie.
 • Využívání prostor na faře pro farní aktivity – zvažují se další záměry a možnosti úprav a rekonstrukce. Velkou práci již odvedli mladí z Jihlavské mládeže.
 • Před následující zimní sezónou bude pořízena do předsíně kostela sv. Jakuba nová čistící rohož.
 • Možnosti přijímání darů od farníků (nedělní sbírka) a návštěvníků kostelů elektronicky byly představeny včetně příkladů z praxe, nejpraktičtější se jeví QR kód.

Podněty od farníků:

 • Uspořádat besedu s Romanem Musilem, koordinátorem projektů Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti.
 • Orel jednota Jihlava pozvala zástupce pastorační rady na výroční členskou schůzi v Kněžicích 25. ledna 2024.

Farní pastorační rada 3. 1. 2024

Byly naplánovány akce ve farnosti a jejich organizační zajištění (plán bude průběžně aktualizován a zveřejňován v nedělních ohláškách). Plán akcí ve farnosti sv. Jakuba v Jihlavě na 1. čtvrtletí 2024:

Leden 2024

 • 5. 1.   Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba
 • 7. 1.   Tříkrálová sbírka po bohoslužbách
 • 14. 1. Farní kavárna u sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h
 • 18. 1. Ekumenická bohoslužba v 18.00 v kostele Povýšení svatého Kříže v Jihlavě
 • 28. 1. Farní kavárna u sv. Ignáce po mši sv. v 8.30 h

Únor 2024

 • 14. 2.  Popeleční středa
 • 18. 2.  Farní kavárna u sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h
 • 25. 2.  Farní kavárna u sv. Ignáce po mši sv. v 8.30 h
 • Víkendovka pro děti
 • Instalace velikonočního Jeruzaléma v kostele sv. Jakuba

Březen 2024

 • 3. 3.   Misijní neděle a farní kavárna u sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h
 • 9. 3.   Postní duchovní obnova pro farnost
 • 15. 3. Železný poutník
 • 28. 3. – 31. 3. Velikonoční triduum
 • 31. 3.  Agapé pro mládež na faře

Duben

 • 1. 4. Fotbalové utkání „svobodní versus ženatí"
 • Zahájení kurzu Alfa

Farní pastorační rada 15. 11. 2023

 • Setkání členů farních pastoračních rad 8. 11. 2023 v Brně, organizovaného Biskupstvím brněnským, se zúčastnili K. Fialová a J. Skoumal. Prezentace ze setkání je dostupná na stránkách biskupství, téma roku je Evangelizace.
 • Moderátorem pastoračních aktivit v našem děkanství byla jmenována sestra Noemi.
 • Parkování zdarma u kostela sv. Jakuba v neděli dopoledne bude umožněno od listopadu.
 • Při Misijní neděli 22. 10. 2023 výtěžek Misijního jarmarku pro papežská misijní díla činil 14 000 Kč. 
 • Oprava kostela sv. Ignáce bude slavnostně ukončena 7. 12. 2023.
 • Farní kavárna po bohoslužbě u sv. Ignáce v 8.30 h se bude konat 26. 11. 2023, po bohoslužbě u sv. Jakuba v 10.30 h 10. 12. 2023.
 • Pořad bohoslužeb o Vánocích vzhledem k souběhu 4. neděle adventní a Štědrého dne byl projednán a bude zveřejněn na webu a na nástěnce.
 • Návštěva sv. Mikuláše pro děti ve farnosti se bude konat v neděli 3. 12. 2023 po bohoslužbě u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • Příští setkání 13. 12. 2023

Farní pastorační rada 11. 10. 2023

 • Parkování zdarma u kostela sv. Jakuba v neděli dopoledne – zatím není dohodnuto, pokračuje jednání.
 • Jablkobraní se bude konat 14. 10. 2023 na farní zahradě.
 • Setkání členů pastoračních rad, pořádaného Biskupstvím brněnským 8. 11. 2023 v Brně se zúčastní tři lidé.
 • Víkendovka pro děti bude 20. - 22. 10. 2023 na faře ve Starči, víkendovka pro mládež bude 10. - 12. 11. 2023 na faře v Heřmanči.
 • Dětské mše svaté v novém školním roce v úterý večer nebudou, budou jednou za měsíc v neděli v 10.30 h, první neděli v listopadu a prosinci je doprovodí zpěvem dětská schola, ta se též zúčastní přehlídky farních schol Cantate domino v Polné 4. 11. 2023.
 • Misijní neděle 22. 10. 2023 - sbírka i výtěžek Misijního jarmarku bude pro papežská misijní díla. 
 • Koncert sboru Quinte et Sens z francouzského Toulouse a jihlavské Campanuly se bude konat  22. 10. 2023 v 18 h v kostele sv. Ignáce, v neděli doprovodí zpěvem mši sv. v 10.30 h u sv. Jakuba.
 • Výstava fotografií „Island - po stopách misionářů“ bude zahájena vernisáží 25. 10. 2023 v kostele sv. Ignáce, později bude přemístěna na boční balkón kostela, kde bude nadále k shlédnutí, brigáda na úklid 19. nebo 20. 11. 2023.
 • Podle plánu se dokončuje I. etapa opravy kostela sv. Ignáce, dotovaná převážně z tzv. "Norských fondů". Zároveň se již připravuje možnost II. etapy, která by se týkala především interiéru a hlavně stropní fresky. Na toto je velká šance získat velkou dotaci z IROPu (Integrovaného regionálního operačního programu), v dalších letech by už tato možnost nemusela být. Bude to opět zátěž pro farnost, ale je dobré možnost využít. Věříme i v pomoc biskupství.
 • Farní kavárnu 12. nebo 19. 11. 2023 po mši u sv. Jakuba v 10.30 h zajistí skautky. 
 • Farní kavárna u sv. Ignáce po mši v 8.30 h se bude poprvé konat 26. 11. 2023.
 • Nový čistící stroj v kostele sv. Jakuba byl uveden do provozu, proběhlo školení dobrovolníků, dále je potřeba vyčistit skvrny na podlaze a pořídit nový zátěžový koberec do předsíně.
 • Návštěva sv. Mikuláše bude na mši u sv. Jakuba v 10.30 h 3. 12. 2023.
 • Adventní duchovní obnova bude domluvena na 6. nebo 16. 12. 2023.
 • Příští setkání 15. 11. 2023

Farní pastorační rada 6. 9. 2023

 • Parkování u kostelů v centru města v době nedělních bohoslužeb zdarma – probíhají jednání, mělo by být umožněno od října.
 • Pokladnička na dary určené na provoz a opravy kostela bude umístěna do předsíně kostela sv. Jakuba, do kostela bude umístěn na vhodné místo svícen na malé svíčky.
 • Beseda s otcem Markem Dudou, bývalým farářem v kostele Matky Boží a misionářem, který již dvacet let působí v Paraguayi, proběhne v sobotu 9. 9. 2023 od 17 hodin, v pátek 8. 9. navštíví otec Marek společenství mládeže.
 • Společenství mládeže se bude scházet od září jedenkrát za dva týdny.
 • Facebooková stránka farnosti bude uvedena do provozu.
 • Farní kavárnička se bude konat 17. 9. a 22. 10. 2023 (Misijní neděle), výhledově se pokusíme zorganizovat kavárničku po bohoslužbě u sv. Ignáce v 8.30 h.
 • Francouzský sbor zazpívá při mši u sv. Jakuba 22. 10. 2023
 • Nový čistící stroj byl pořízen pro kostel sv. Jakuba – proběhne zaškolení dobrovolníků.
 • Příští setkání 11. 10. 2023 ve 20 hodin.

Farní pastorační rada 21. 6. 2023

 • Noc kostelů proběhla úspěšně, příště by bylo dobré program zaměřit více pro příchozí, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb.
 • Schůzka akolytů bude svolána s cílem projednat jejich zapojení do života farnosti.
 • Tábor pro mládež se bude konat od 1. 7. do 8. 7. 2023, farní tábor od 8. 7. do 15. 7. 2023 na faře v Cizkrajově.
 • Na pouť u sv. Jakuba 25. 7. 2023 přijal pozvání P. Jakub Berka, pohoštění zajistí mládež s pomocí farníků.
 • Mládež připraví na začátek září pro farnost setkání s otcem Markem Dudou, bývalým farářem v kostele Matky Boží a misionářem, který již dvacet let působí v Paraguayi.
 • Oprava kostela sv. Ignáce probíhá podle plánu.

Farní pastorační rada 3. 5. 2023

 • Farní kavárnička bude 21. 5. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • První svaté přijímání proběhne 28. 5. 2023 v kostele sv. Jakuba v 10.30 h, organizuje ho sestra Rita.
 • Výlet mládeže do Doksan s P. Štěpánem proběhne 2. až 3. 6. 2023.
 • Noc kostelů v kostele sv. Jakuba 2. 6. 2023 – podrobné naplánování programu, jeho zajištění a propagace, program bude zveřejněn po 15. 5. 2023.
 • Duchovní společenství "Eucharistická hodina" svěřené pod ochranu sv. Norberta bude oficiálně zahájeno na Strahově 6. 6. 2023 při mši sv. v 18 h, zároveň bude představeno i v naší farnosti (na farních stránkách - viz aktuality).
 • Farní grilovačka bude 10. 6. 2023 v 18 h na farní zahradě.
 • Změna termínu u obřadu uvedení nových ministrantů – bude se konat 11. 6. 2023.
 • Mše svatá při příležitosti ukončení školního roku bude v úterý 27. 6. 2023.
 • Poutní mše svatá u sv. Jakuba bude 25. 7. 2023 v 17 h, po ní posezení na farní zahradě, bude pozván host.
 • Poutní zájezd do Svaté země 6. 11. - 13. 11. 2023 organizují pro poutníky P. Petr, P. Štěpán a P. Mikuláš s cestovní kanceláří Palomino (palomino.cz)
 • Příští setkání 21. 6. ve 20 h.

Farní pastorační rada 22. 3. 2023

 • Postní duchovní obnova na téma „Chci jít za Pánem. Jdu správně?“ pod vedením P. Leo Gallase, křížovníka, děkana v Mostě a Odpoledne pro děti – proběhly 18. 3.2023 odpoledne na faře.
 • Účastníci kurzu pro formaci akolytů složili závěrečnou zkoušku, při mši svaté 25. 3. 2023 jim bude předáno osvědčení.
 • Misijní koláč proběhl 19. 3. 2023 – výtěžek 15 tisíc Kč byl odeslán Papežskému misijnímu dílu na jeho projekty.
 • Ozvučení kostela sv. Jakuba – odborná firma provede testování současného stavu a budou posouzeny možnosti zlepšení.
 • Zadávání intencí pomocí počítačové aplikace prozatím není vzhledem k vysokým nákladům realizovatelné.
 • Rekonstrukce kostela sv. Ignáce zdárně pokračuje (výběr barvy fasády, demontáž oken z věží a hlavních dveří aj.).
 • Podrobné naplánování slavení obřadů Velikonoc ve dnech 6. – 10. 4. 2023. V kostele sv. Ignáce budou slavit 15. 4. 2023 Velikonoce věřící pravoslavné církve, v budoucnu je plánováno pro jejich potřeby poskytnutí kostela sv. Ducha.
 • P. Štěpán představil iniciativu arcibiskupa Graubnera Eucharistická hodina, kterou v pražské arcidiecézi zaštiťuje Strahovský klášter, o možnosti zapojit se budou věřící informováni v ohláškách a na farním webu.
 • Výlet mládeže do Doksan plánuje P. Štěpán na 2. 6. 2023.
 • Noc kostelů v kostele sv. Jakuba 2. 6. 2023 - prozatím je zajištěna přednáška P. Vojtěcha Kodeta a divadelní představení Víti Marčíka mladšího Malý princ, další organizační záležitosti budou projednány na příštím setkání.
 • První svaté přijímání proběhne 28. 5. 2023 v kostele sv. Jakuba v 10.30 h - organizuje ho sestra Rita.
 • Obřad uvedení nových ministrantů se bude konat 18. 6. 2023.
 • Farní kavárnička – 16. 4. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h.
 • Diecézní setkání mládeže se bude konat 13. 5. 2023 v Žarošicích.
 • Na farním webu přibyly informace o činnosti Komunity Sain ́t Egidio v Jihlavě, pomáhající lidem bez domova (kdy a jak je možné pomáhat, kontaktní osoby a číslo účtu pro poskytnutí příspěvku).
 • Pro možnost zařazovat při bohoslužbách aktuální přímluvy farníků bude osloveno modlitební společenství.
 • Mše svatá při příležitosti ukončení školního roku bude v úterý 27. 6. 2023.
 • Farní grilovačka je plánována na sobotu 10. 6. 2023 v 18 h.
 • Úklid kostela probíhá každý měsíc, na výzvu v ohláškách se přihlásilo 5 žen.
 • Poutní mše svatá u sv. Jakuba bude 25. 7. 2023 v 17 h, po ní posezení na farní zahradě, bude pozván host.
 • Pastorační rada souhlasí s tím, že by v budoucnu mohl ve farnosti proběhnout kurz Alfa.
 • Příští setkání 3. 5. 2023 ve 20.00 h.

Farní pastorační rada 1. 2. 2023

 • Formace akolytů – z naší farnosti se zúčastní přibližně 10 lidí čtyř sobotních setkání, pořádaných v rámci děkanátu na faře u sv. Jakuba, v budoucnu by mohli být pověřeni akolytskou službou
 • Farní kavárnička – 12. 2. 2023 po mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 v předsíni kostela
 • Postní duchovní obnova pro farnost – 18. 3. 2023, adorace a přednáška P. Leo Galase
 • Misijní koláč – 19. 3. 2023 po mši sv. u sv. Jakuba v 10.30, výrobou a prodejem pečiva podpoříme papežská misijní díla
 • Zadávání intencí – zjistí se možnost zjednodušení pomocí počítačové aplikace
 • Pomoc lidem bez domova – farnost podpoří aktivity komunity Saint´Egidio, P. Kvasničková představila dosavadní činnost, lidé štědře přispěli na vánoční pohoštění, byly prodiskutovány možnosti propagace a zapojení farníků
 • Aktuální přímluvy – hledáme způsob, jak umožnit zařazení konkrétních přímluv farníků při mších sv.
 • Úklid kostela sv. Jakuba – probíhá dobře, v ohláškách budou osloveni dobrovolníci s prosbou o pomoc
 • Nebyla doporučena přednáška O. Nekazila pro veřejnost
 • Kalendář akcí ve farnosti v r. 2023 – bude vytvořen a zveřejněn na webu
 • Příští setkání 22. 3. 2023

Farní pastorační rada 15. 12. 2022

 • Květinová výzdoba v kostele sv. Jakuba – Katka Fialová nabídla pomoc s jejím zajišťováním
 • Příští farní kavárna 29. 1. 2023 v předsíni kostela sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h
 • Úklid kostela sv. Jakuba – provádí se každý měsíc, případně častěji podle potřeby, střídají se tři skupiny, v ohláškách budou osloveni farníci s prosbou o pomoc; bude vytvořen pro nový rok seznam dvojic mužů na čištění podlahy strojem, bude zvážena možnost výměny čistícího stroje za výkonnější
 • Stavba a úklid betléma
 • Tříkrálová sbírka v kostelích naší farnosti 15. 1. 2023
 • Bude vytvořen nový systém pro zadávání intencí
 • Návrhy na větší zapojení dětí při nedělní mši sv. v 10.30 h u sv. Jakuba
 • Nové informace o celosvětovém setkání mládeže 2023
 • Potřeba zlepšit ozvučení kostela sv. Jakuba – bude oslovena firma Ozvučovací technika Vojtěch Pecka
 • Bude zveřejněn seznam plánovaných akcí ve farnosti v r. 2023
 • Příští jednání 1. 2. 2023

Farní pastorační rada 10. 11. 2022

 • Prezentace nově vzniklé pastorační rady v ohláškách, na nástěnce, na webu
 • Plánování událostí a akcí na rok 2023 – plán bude zveřejněn v lednu 2023, průběžně v ohláškách
 • Plánované akce Jihlavské mládeže (viz https://jihlavskamladez.cz/)
 • Možnost využití místnosti pod sálem fary pro aktivity mládeže
 • Úklid kostela sv. Jakuba – zajišťují 3 skupiny, čištění podlahy podle rozpisu, v ohláškách budou osloveni s prosbou o pomoc další dobrovolníci
 • Květinová výzdoba v kostele sv. Jakuba – na žádost paní I. Řežábkové, která ji dlouhodobě zajišťuje, je potřeba najít někoho, kdo by se s ní v této službě střídal, praní kostelního prádla zajištěno
 • Zorganizování „farní kavárny“ 4. 12. 2022 před kostelem sv. Jakuba po mši sv. v 10.30 h, bude spojena s misijním jarmarkem pro misii v Paraguay
 • Organizace „návštěvy sv. Mikuláše “ na dětské mši sv. 6. 12. 2022
 • Služba akolitů – potřeba zvýšit jejich počet, oslovení a školení v rámci děkanátu v 1. pololetí r. 2023
 • Příští jednání 15.12. 2022

Farní pastorační rada 24. 10. 2022

 • Zpracování prezentace nově vzniklé pastorační rady do ohlášek, na nástěnku, na web
 • Diskuse o výstupech ze synodálních setkání v 1. pololetí tohoto roku a jejich postupném uvádění do života naší farnosti
 • Plánování akcí na rok 2023
 • Informace o činnosti a plánech Jihlavské mládeže
 • Zapojení většího počtu lidí do úklidu kostela, do péče o květinovou výzdobu a kostelní prádlo
 • Zajištění akcí do konce kalendářního roku (farní káva, Mikuláš, stavba betléma)
 • Příští jednání 10.11. 2022

 

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN