Prohlídky

Interiéry, historické krovy a věž kostela sv. Jakuba Většího

Zveme vás na unikátní prohlídku interiérů, historických krovů a věže kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Největší jihlavský kostel, vysvěcený již roku 1257, uchovává ve svém interiéru několik jedinečných artefaktů, mimo jiné národní kulturní památku, sochu sv. Kateřiny z doby kolem 1400. Součástí kostela je barokní kaple Bolestné Panny Marie s jednou z nejstarších soch Piety ve střední Evropě z doby kolem roku 1340.

 

Otevírací doba v sezóně (od 1.4. do 31.10.)

Od úterý do neděle v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Prohlídky s průvodcem se konají v těchto časech: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00.

(poslední vstup na věž bez průvodce je dopoledne v 11.45 a odpoledne v 16.45)

Návštěva interiérů kostela může být omezena v době konání obřadů.

Mimo sezónu (od 1.11. do 31.3.) je prohlídka možná po telefonické domluvě pro skupinu čítající více než 10 osob.


 

Kontakt (pokladna)

 • mobil: (+420) 777 742 177
 • e-mail: kostelsvjakub@strahovskyklaster.cz

 

Interiér kostela

  Vstupné
 Dospělí  20 CZK

 Snížené vstupné

 (důchodci, studenti a pedagogové)

 10 CZK
 Řeholníci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P  zdarma

 

 • Prohlídka je bez průvodce, vstup je umožňen pouze do vyhrazených částí.
 • Návštěvník mladší dvanácti let musí být v doprovodu dospělé (odpovědné) osoby.
 • Prosíme, abyste při vstupu do interiéru kostela respektovali základní společenská pravidla oděvu.
 • Prohlídky nejsou bezbariérové

 

Historické krovy a věž kostela

  Vstupné
 Dospělí  100 CZK

 Snížené vstupné

 (důchodci, studenti a pedagogové)

 50 CZK
 Řeholníci  zdarma

 

 • Počet návštěvníků prohlídky krovů a věže s průvodcem a výkladem je z bezpečnostních důvodů omezen. Pro jednu skupinu, vstupující do krovů kostela, je stanoveno minimálně 5, maximálně však 20 osob, přičemž návštěvníci nesmí být mladší patnácti let.
 • Prohlídku krovů a věže proto s ohledem na omezenou kapacitu návštěvníků doporučujeme rezervovat: nová rezervace
 • Na prohlídku krovů a věže je třeba se dostavit do pokladny nejpozději 10 minut před termínem prohlídky, nevyzvednuté rezervace poté propadají. 
 • Prohlídky nejsou bezbariérové.
 • Vstupenka Historické krovy opravňuje pro vstup do interiéru kostela a na věž kostela.
 • Objekt kostela se nachází v historickém centru města, parkování ve středu města je zpoplatněno, více o možnostech parkování zde.

 

Bližší informace

Od 8. června 2020 si mohou návštěvníci prohlédnout opravené krovy v rámci komentovaných prohlídek. Předcházela tomu tři roky trvající oprava střechy, jež probíhala od května 2017 do srpna 2019. Před vlastní rozsáhlou obnovou, jejíž celkové  přímé i nepřímé náklady přesáhly 30 milionů korun, bylo nutné zajistit nejen podrobný projekt, ale také dostatečné finanční prostředky, potřebné k realizaci. Vlastníku kostela,  kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se podařilo získat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu závazný příslib dotačních prostředků na realizaci opravy, a to 85 % z dotačního programu Evropské unie, 10% ze státního rozpočtu a zbývajících  5 % dodal vlastník, jenž uhradil i další vedlejší náklady související s opravou a její prezentací.

Vzhledem k tomu, že převážná část konstrukce krovu pochází z roku 1539, bylo při opravách rozhodnuto použít tzv. celodřevěné spoje s cílem zachování co největšího objemu původních konstrukcí, nahradit neodborné opravy z předchozích období a vyřešit havarijní stav krovu v prostoru mezivěží. Výsledkem je v maximální možné míře zachování jedinečné konstrukce krovu z roku 1539. Součástí opravy střechy bylo i položení nové glazované krytiny. Ta nahradila krytinu z roku 1904, jejíž defektní stav nedovoloval opětovné navrácení na opravenou konstrukci krovu. Z tohoto důvodu bylo nutné  vyrobit novou krytinu. Úkolu se ujala firma Wienerberger-Tondach  ve Slovinsku, jež jako jediná byla schopna na zakázku vyrobit bobrovku shodného tvaru, velikosti a barevnosti glazury s nahrazovanou starší krytinou z Poštorné.
O úspěšné opravě nerozhodly pouze finanční prostředky poskytnuté z EU, ale také příkladná spolupráce všech přímo i nepřímo zainteresovaných subjektů. Podíleli se na ní realizační firma Báča Polička a její pracovníci, projektant Vít Mlázovský, technický dozor investora, zástupce farnosti u kostela sv. Jakuba, ale i pracovníci Centra regionálního rozvoje z Hradce Králové, dozorující zástupce památkové péče a v neposlední řadě vedení Magistrátu města Jihlavy.

Předmětem opravy střechy kostela sv. Jakuba Většího byl především hlavní krov trojlodí chrámu dochovaný z renesančního období z poloviny 16. století. Jedná se o pětipatrový vaznicový krov o rozponu 24,2 m a výšky 20,4 m při sklonu 59 stupňů a délce hřebenu střechy 40 metrů. Součástí opravy byl i krov nad Sladovnickou kaplí, nevhodně opravený v minulém století. Tento krov má krokve o délce 9 metrů a sklonu 39 stupňů, navazují na krokve hlavního krovu. Byl opraven rovněž třípatrový krov nad presbytářem, který navazuje na hlavní krov a má obdobnou konstrukci. Jeho rozpon je 9 metrů, výška  8,4 metrů, sklon opět 59 stupňů. Na krov presbytáře navazuje krov pultové střechy  sakristie o sklonu 42 stupňů, jehož oprava si vyžádala složité projekční řešení.

Z hlediska náročnosti tesařských prací byla jednou z nejsložitějších oprava krovu hlavní lodi v prostoru pultového krovu mezivěží, který vykazoval havarijní stav. Způsoby předchozích oprav byly nevhodné jak z hlediska provedení, tak z hlediska nedostatečného zajištění stability konstrukce valby. Pro odstranění havarijního stavu bylo nutné upravit konstrukci krovu o nově dimenzované tesařské prvky, a ty složitě instalovat při zachování co největší části původních dřevěných  konstrukcí.

Během opravy bylo použito cca 120 plnometrů hraněného, hoblovaného, převážně smrkového řeziva. Na krytí opravených krovů položeno 82 tisíc atypických glazovaných bobrovek ve dvou zelených a čtyřech hnědých odstínech a na jejich kotvení použito 160 tisíc měděných konvexních hřebů na 1509 metrů čtverečních plochy střechy. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny v mědi a vyjma převážné části dešťových žlabů jsou nové. Protisněhové zachytávače byly upraveny za použití tyčí z nerezové oceli, byla instalována nová bleskosvodná soustava a restaurovány 3 kříže z hřebenů střechy.

Vlastník kostela se zavázal, že po opravě bude konstrukce krovu zpřístupněna veřejnosti. Z toho důvodu se v krovu nově zhotovily pochozí lávky a nové osvětlení, takže návštěvník po výstupu vyhlídkou věží má možnost se seznámit s konstrukcí zasluhující maximální obdiv. Po nezbytných technických úpravách bude později také opět zpřístupněna severní věž svatojakubského kostela.

Jak již bylo v úvodu řečeno, doba zpřístupnění původně předpokládaná k 1. dubnu 2020 musela být přesunuta na datum 8.června, a to z důvodu pandemie koronaviru, která se počátkem letošního roku rozšířila po celé republice. V souvislosti s nástupem druhé vlny Covidu 19, pak došlo počátkem měsíce října k uzavření kostela, které trvá doposud. I přes tato omezení dosáhla návštěvnost počtu cca 3500 zájemců o prohlídku kostela a historického krovu. Přičemž dle ohlasů a zápisů do návštěvní knihy lze konstatovat, že expozice je velice úspěšná. V průběhu prohlídek byly často vzneseny odborné dotazy, na které bylo nutno odpovídat dodatečně prostřednictvím emailových zpráv, což svědčí o zájmu a pozornosti návštěvníků.

V současnosti bylo rozhodnuto o zpřístupnění ochozu vyhlídkové věže pro veřejnost v příštím roce. Podmínkou je instalace ochranné sítě nad zábradlím, která by se měla realizovat do konce letošního roku. Zbývá ještě úprava mezipodest schodiště, a to o doplnění exponátů v instalovaných skříních, což by se mělo provést během zimních měsíců.

V příštím roce očekáváme otevření expozice počátkem měsíce dubna a současně předpokládáme úpravu (rozšíření) návštěvnických hodin.

 

 

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2021  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN