Svátosti a svátostiny

Svátost křtu

1) Křest dětí

Rodiče, kteří mají zájem pokřtít své dítě, nechť se domluví s P. Marianem na osobním setkání, při kterém proberou potřebné náležitosti.

2) Křest dospělých 

V naší farnosti probíhá společná příprava dospělých na přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) pod vedením P. Štěpána. Scházíme se ve farní učebně jednou týdně ve středu v 17:00. Příprava trvá přibližně rok a půl, začíná se v září, přijetí svátostí je o Velikonoční vigilii rok a půl poté.


 

Svátost biřmování

Příprava na svátost biřmování probíhá v naší farnosti každé 4 roky. Nejbližší termín přípravy je na podzim 2020, udělení svátosti proběhne v období okolo slavnosti Seslání Ducha svatého. Přesný termín začátku přípravy a udělení svátosti bude upřesněn.


 

Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření je ve všech kostelech naší farnosti celoročně v dny konání bohoslužeb. Během týdne přibližně půl hodiny před každou bohoslužbou ráno i večer. V neděli před bohoslužbou dle příchodu kněze (bohoslužeb je několik a na různých místech, kněz nemusí být pokaždé k dispozici včas). Pět minut před začátkem bohoslužby kněz již nezpovídá, musí se připravit k bohoslužbě. Děkujeme za pochopení.

Využívejte, prosíme, příležitostí během každého dne v týdnu během celého roku.


O Vánocích se již nezpovídá na Štědrý den. Možnost je po celou dobu adventní každý den až do 23. prosince včetně.

O Velikonocích se již nezpovídá na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Možnost je po celou dobu postní každý den až do středy Svatého týdne včetně.


 

Svátost nemocných

Společný termín udělování svátosti nemocných bývá tradičně v pátek před 5. nedělí postní při raní mši svaté. Individuálně je možné přijout svátost po domluvě s knězem.


 

Svátost manželství

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti v roce 2020

Církevní sňatky v naší farnosti se udělují v kostele sv. Jakuba, který je kostelem farním. Kdo má o církevní sňatek v naší farnosti zájem, nechť navštíví osobně kancelář farnosti (návštěvu je lepší si domluvit telefonicky) a proberou s kterýmkoliv přítomným knězem všechny potřebné náležitosti k přípravě a k sňatku. Je možné si vybrat ze dvou níže uvedených nabídek přípravy na manželství:


1) Setkání snoubenců s manželskými páry

Jedná se o dva večery doplňující přípravu kněží. Náplň prvního večera je představení a seznámení, motivace budování vztahu, rozdíly mezi mužem a ženou, odpuštění v manželství, prostor pro milost Boží. Druhý večer zazní témata jako jsou hlavní citové potřeby muže a ženy, provázanost citů a tužeb, manželská věrnost, plánování rodiny s odkazem na PPR a výchvoa dětí. Termíny setkání pro rok 2023 jsou

  • 3. a 3. března 2023
  • 14. a 19. dubna 2023
  • 5. a 10. května 2023
  • 2.a 7. června 2023
  • 1. a 6. září 2023
  • 6. a 10. října 2023

K výše uvedeným setkáním je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Centrum pro rodinu Vysočina, Křížová 2, Jihlava
Slávka Dokulilová: tel: 608 545 118, email: dokulilova@centrumrodin.cz

www.centrumrodin.cz


2) Setkání snoubenců „Večery pro snoubence“

  • jarní kurz 2023 bude probíhat od března do začátku května

Jde o 7 na sebe navazujících setkání, jednou týdně v předem dohodnutý den. Budou probíhat v prostorách konventu minoritů (Kosmákova 45, Jihlava). K výše uvedené přípravě je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Ludmila Pivoňková
snoubenci@centrum.cz, 732 838 722, http://prosnoubence.webnode.cz


Potvrzení o absolvování pak doloží snoubenci k ostatním formalitám před uzavřením sňatku v kanceláři farnosti.

Pokud si absolvujete přípravu k sňatku v jiné farnosti nebo v jiném městě (což je samozřejmě možné), je potřebné tuto skutečnost pak doložit potvrzením o absolvované přípravě. Uvedená setkání probíhají ve spolupráci s jihlavským děkanátem. Za obsah a formu odpovídají poskytující a zaštiťující organizace a osoby.


 

Svátost svěcení

Pán Ježíš poslal dvanáct apoštolů do světa a dal jim Ducha Svatého, aby hlásali evangelium, shromažďovali všechny národy, posvěcovali je a vedli. Apoštolové si vyvolili své nástupce a vkládáním rukou jim předali dar Ducha svatého, který sami přijali od Krista. Biskupové jako nástupci apoštolů ustanovují své spolupracovníky, kněze, kteří jsou s nimi spojeni v kněžské službě, a jáhny, kteří nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě.

1) Biskupské svěcení

Sv. Pavel říká, že "kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu" (1 Tim 3,1). O tom, kdo bude vysvěcen na biskupa, ovšem rozhoduje pouze papež.

2) Kněžské svěcení

Kněžství není zaměstnání, ale povolání. Tím, kdo volá ke kněžství, je Bůh. Touha po kněžství tedy není náš vlastní nápad, ale odpověď na tajemné Boží volání. Kdo toto povolání zakouší, měl by prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa své diecéze. Ten se setká se zájemcem a pokud se tak domluví, zájemce nastoupí na cestu směřující ke kněžství. Formace probíhá nejčastěji v semináři a rozvíjí duchovní, lidský a intelektuální rozměr kandidáta. Vyžaduje se také ukončené vysokoškolské teologické vzdělání.

3) Jáhenské svěcení

Podobně jako u kněžství je touha po jáhenství odpovědí na Boží povolání. I v tomto případě se zájemce prostřednictvím svého faráře setká s biskupem a na základě tohoto setkání může nastoupit cestu, která zahrnuje studium teologie a několikaletou formaci. Ta probíhá nejčastětji prostřednictvím pravidelného setkávání kandidátů jáhenství. Před přijetím jáhenského svěcení u ženatých kandidátů se vyžaduje souhlas manželky, v případě svobodných kandidátů slib celibátu.

(zpracováno podle portálu www.liturgie.cz)


 

Žehnání

Kromě svátostí ustanovených Kristem, zná církev tzv. svátostiny, které ustanovila ona sama k posvěcování některých služeb, životních stavů, nejrůznějších událostí křesťanského života, jakož i k používání věcí prospěšných člověku. Mezi svátostiny patří kromě pohřbu především žehnání, což jsou modlitby a rity, jimiž se Bohu děkuje za dílo stvoření a vyprošuje se od něj jeho milost pro konkrétního člověka přímo či skrze užívání nějaké věci.

Máte-li zájem požehnat například růženec, kříž, auto, nebo nový byt či dům, obraťte se na kteréhokoli kněze.

(zpracováno podle portálu www.liturgie.cz)


 

Pohřeb

Pohřbívat zemřelé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. Křesťanský pohřeb je poslední služba lásky našim bližním na jejich pozemské pouti. Odevzdáváme našeho zemřelého do milující náruče našeho Spasitele, prosíme za něj i za pozůstalé a děkujeme za dar jeho života.

Máte-li zájem o křesťanský pohřeb, navštivte, prosím, nejprve pohřební službu a domluvte termín s ní. Její zaměstnanci nás poté kontaktují. Po vyřízení všech záležitostí v pohřební službě je nutné se zastavit ve farní kanceláři (nejlépe po telefonické domluvě) a domluvit se s knězem, který povede obřad.


 

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN