Péče o památky

Smysl, závazek i úkol…

Před úvahou nad jakýmikoliv sakrálními stavbami (zvláště kostely) z hlediska památky a péče o ní je nutné seznámit se důkladně s tím, co vlastně kostely jsou, proč se kostely staví a k čemu slouží. Kostel jako celek nebo i jeho jednotlivá část ukazuje na církev jako na shromáždění věřících, mezi nimiž je přítomen Bůh. Toto shromáždění v kostelech naslouchá Bohu, připomíná si jeho činy v dějinách, prosí ho o pomoc v řešení životních situací a zároveň se kolem něj shromažďuje a vytváří společenství. To vše s cílem dovršit svůj život v Bohu na věčnosti. Toto společenství tak přesahuje tok času v rámci dějin. Z toho důvodu jsou kostely především místem života církve.

Bez těchto souvislostí nemůžeme nikdy pochopit podstatu a důvod existence kostelů jako staveb a jejich význam jako živých domů, kde se shromažďuje církev k slavení liturgie. Dokonce hrozí, že je budeme více či méně vnímat pouze skrze jejich hodnotu kulturního dědictví, které uchovává různé umělecké styly jako svědectví jednotlivých etap dějin. Tím bychom kostely redukovali pouze na jakési „muzeum“.

Kulturní dědictví (stavební a architektonické prvky, výzdoba, mobiliář apod.) sakrálních staveb i toho největšího významu vznikalo a vyrůstalo ze vztahu k podstatě kostela, k Bohu. Kostely jsou vyjádřením prožíváni vztahu člověka k Bohu. Proto lze říci, že právě smysl kostela dává kulturnímu dědictví v něm jeho hodnotu. Vztah člověka k Bohu je ale skutečností živou, odrážející existenci člověka v přítomnosti. V tomto smyslu tedy můžeme říct, že kostel jako stavba také „žije“. Každá obnova kostela tedy má být prováděna v tomto duchu.

Katolická církev je instituce s nepřerušenou existencí přes dvě tisíciletí a o své kulturní dědictví pečuje. Rovněž tak Královská kanonie premonstrátů na Strahově existující téměř devět staletí (od roku 1143 dodnes), pod jejíž patronátem je historicky i naše jihlavská svatojakubská farnost, pečuje o sakrální stavby, další objekty a areály v jejím vlastnictví. 


Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Strahovský klášter) se snaží postupně pečovat o všechny nemovité i movité památky a o další stavby a prostory ve svém vlastnictví v různých částech naší republiky a pomáhat i v zahraničí. Také u nás v Jihlavě – ve farnosti u kostela sv. Jakuba. Od návratu premonstrátů po roce 1989 až do poloviny roku 2016 úspěšně zastřešovala mj. obnovu všech kostelů v rámci svatojakubské farnosti. Po roce 2016 pak nadále velkoryse obnovuje náš hlavní kostel sv. Jakuba Většího, kapli Panny Marie Bolestné, budovu fary a řeholního domu a přilehlý areál. Prioritou jsou akce dle aktuálních možností v konkrétním roce.

Vlivem některých vnitrocírkevních kroků pak od roku 2016 zastřešuje obnovu kostelů sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova včetně přilehlého areálu a kostela Svatého Ducha, dál pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba tzn. Biskupství brněnské. Protože tolik mediálně probírané tzv. „církevní restituce“ se svatojakubské farnosti netýkají, máme pak jako farnost k opravám jen velmi omezené finanční možnosti a obnova všech výše zmíněných kostelů tak bude pokračovat pouze v režimu omezených finančních možností tzn. řádově nižších, než s pomocí Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Rádi bychom Vám poděkovali také za finanční pomoc – sponzorské dary. Zde se můžete seznámit s některými projekty obnovy památek, na nichž se podílí Strahovský klášter. Pokud byste chtěli svým darem podpořit Strahovský klášter, zde je kontakt. Nebo se obraťte přímo na faráře farnosti, který tuto pomoc zprostředkuje.

Pokud chcete podpořit svatojakubskou farnost, s vděčností také přijmeme váš příspěvek na farním účtu č. 1465112349 / 0800. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.


 

Aktuální kompetence oprav objektů a areálů v rámci farnosti


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava, užívá pro svoji činnost kostely a další nemovitosti nacházející se v Jihlavě a v Malém Beranově. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, od roku 1591 dodnes pod patronátem premonstrátů strahovských.

Po opětovném návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala finančně náročnou péči o objekty Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Vlivem některých vnitrocírkevních událostí došlo v polovině roku 2016 ke změně situace tak, že některé kostely, budovy a areály jsou ve vlastnictví kanonie a některé kostely a areály ve vlastnictví farnosti, tzn. v péči biskupství. Z toho plyne níže uvedená aktuální kompetence pro finančně náročné opravy (v řádech milionů Kč). Farnost se podílí převážně na provozních nákladech objektů.

Velké opravy na objektech ve vlastnictví kanonie pokračují v obvyklém režimu.
Velké opravy u ostatních objektů již nejsou v dosavadním rozsahu dále možné a od poloviny roku 2016 jsme byli nuceni přejít do režimu pouze velmi malých finančních možností farnosti.
 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
CZ – 118 00 Praha 1

web: https://www.strahovskyklaster.cz


INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ KANONIE

Norbert Dostál
vedoucí investičního oddělení


telefon: (+420) 777 742 168, 233 107 709
e-m@il: norbert.dostal@strahovskyklaster.cz
 

Kostel sv. Jakuba Většího
Kaple Panny Marie Bolestné
Řeholní dům premonstrátů a fara
Areál řeholního domu a zahrada
 
Biskupství Brněnské
Petrov 269/8
CZ – 601 43 Brno

web: https://www.biskupstvi.cz


STAVEBNÍ ODDĚLENÍ BISKUPSTVÍ

Ing. Stanislav Rosa
manažer stavebních investic
pro děkanství velkomeziříčské a jihlavské

telefon: (+420) 777 594 133
e-m@il: rosa@dieceze.cz
 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Kostel sv. Jana Křtitele a prostranství
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a areál
Kostel Svatého Ducha (mimo užívání farnosti)
 

 

 

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN